Skontaktuj się z nami już dziś!

Możesz również zadzwonić: +48 601945559 lub napisać: sklep@telepol.com.pl

Skontaktuj się!
Producenci
Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Telepol Sklep Telekomunikacyjny

http://sklep.telepol.pl firmy Telepol s.c.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów na odległość w sklepie internetowym http://sklep.telepol.pl zwanym dalej Sklepem.
 2. Sklep prowadzony jest przez spółkę cywilną Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Katowicach, ul. Goździków 4, NIP spółki: 9542384148, Regon spółki: 277613860, zwanymi dalej Administratorem. Dane wspólników zgodnie z CEIDG: Katarzyna Pawlak, adres: ul. Goździków 4, 40-748 Katowice, NIP: 9541699973, Regon: 2411901430; Józef Pawlak, adres: ul. Goździków 4, 40-748 Katowice, NIP: 6462034611, Regon: 273644421, zwaną dalej Przedsiębiorcą
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są integralną częścią Umowy kupna-sprzedaży zawieranej pomiędzy Sklepem a Zamawiającym. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego.
 4. Dostęp do niniejszego regulaminu, jego pobranie i sporządzenie wydruku  jest możliwe w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w nagłówku oraz w stopce serwisu Regulamin Sklepu Internetowego.

 

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która rejestruje się w sklepie, loguje się w sklepie, dokonuje zamówienia w sklepie, w tym również bez rejestracji i bez zalogowania się;
 2. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej  działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Przedsiębiorca - Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Towary – produkty (rzeczy ruchome, w tym akcesoria i komponenty) prezentowane w sklepie, nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski; zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Zamawiającemu wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru;
 5. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Przedsiębiorcę w Sklepie, za pomocą którego Zamawiający dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 7. Umowa kupna-sprzedaży – Umowa pomiędzy Zamawiającym, a Przedsiębiorcą zawarta w celu nabycia przez Zamawiającego towarów oferowanych przez Sklep, z wykorzystaniem Sklepu.

 

Składanie Zamówień w Sklepie – Procedura zawarcia Umowy kupna-sprzedaży

Zamówienie – postanowienia ogólne

 1. Zamówienia można składać całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienia są realizowane w dni robocze

 

Składanie Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób: poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu albo pocztą elektroniczną na adres sklep@telepol.com.pl
 2. W celu zakupu Towaru poprzez formularz należy wejść na stronę internetową http://sklep.telepol.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: głównych cech przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych towarów, sposobu zapłaty, sposobu dostawy, kosztów dostawy oraz łącznej ceny za świadczenie.
 5. W celu złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”. 
 6. Dodatkowe, pomocne informacje na temat składania zamówienia poprzez formularz są zawarte w zakładce Jak kupować?

 

Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży

 1. Po złożeniu zamówienia, Zamawiający otrzymuje mailem potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z dokumentem pro forma, określającym między innymi termin zapłaty oraz pakietem informacyjnym zawierającym dane identyfikacyjne i adres Administratora, koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, termin dostawy, procedurę rozpatrywania reklamacji, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy, obowiązek zapłaty przez Zamawiającego poniesionych przez Administratora uzasadnionych kosztów, okoliczności wyłączające prawo odstąpienia od umowy, obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad, gwarancję, kodeks dobrych praktyk, alternatywne metody rozstrzygania sporów.
 2. Do zawarcia Umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Zamawiającego poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Zamawiającemu przez Administratora.
 3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, termin i sposób dostawy.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Zamawiającego danych pozwalających na wystawienie dokumentu sprzedaży - faktury VAT oraz prawidłowego adresu dostarczenia przesyłki. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem). 

 

Realizacja zamówień

Umowa kupna-sprzedaży jest zrealizowana z chwilą dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego

Zasady zapłaty ceny

 1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki i daniny publiczne, w tym  podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki należne w związku z zakupem Towaru. Ceny są podane w złotych polskich [PLN]. Cena jednostkowa uważana jest za wiążącą uzgodnioną pomiędzy Zamawiającym a Administratorem z momentem złożenia Zamówienia przez Zamawiającego zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Zamawiający ma możliwość zapłaty ceny szybkim przelewem przez serwis Przelewy 24.p, zwykłym przelewem (przedpłatą) bądź gotówką w czasie dostawy (za pobraniem). Formy płatności są szczegółowo opisane w zakładce Formy płatności.

 

Sposób dostawy

 1. Przesyłki są standardowo realizowane na terytorium Polski i Unii Europejskiej. Możliwe jest uzgodnienie drogą mailową dostawy do Europy, poza Unię Europejską po uprzednim uzgodnieniu warunków dostawy drogą mailową.
 2. Dostawa odbywa się pod wskazany przez Zamawiającego w formularzu Zamówienia adres, za pośrednictwem firm wysyłkowych (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

 

Koszty dostawy

 1. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki określony w zakładce Koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy są wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

Termin dostawy

 1. Termin dostawy do Zamawiającego określony jest jako suma czasu skompletowania Zamówienia, wysyłki oraz czasu dostawy.
 2. Termin wysyłki wynika z dostępności produktów i wybranej formy płatności, podczas gdy czas dostawy zależy od wybranej formy dostawy.
 3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Administratora.
 4. Szczegóły dotyczące terminu dostawy są opisane w zakładce Termin dostawy.

 

Odstąpienie od Umowy

 1. Ustawa o prawach konsumenta ma zastosowanie w sytuacji, gdy Zamawiającym jest Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Administrator zwraca otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 4. Zwracany towar należy odesłać przed upływem terminu 14 dni.
 5. Koszt dostarczenia zwracanej rzeczy ponosi osoba zwracająca towar (Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument).
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w szczególnych okolicznościach (art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z 30.05.2014).
 7. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.
 8. Towary nabyte przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są objęte prawem odstąpienia od umowy, gdy przedmiot umowy posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (np. zakup słuchawek telekomunikacyjnych przez osobę fizyczną prowadzącą sprzedaż sprzętu telekomunikacyjnego).
 9. Szczegóły dotyczące sposobu i skutków odstąpienia od umowy oraz sytuacji, gdy nie można odstąpić od umowy zostały opisane w zakładce Odstąpienie od umowy.
 10. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone za pomocą dołączonego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Reklamacje/ Rękojmia 

 1. Administrator dostarcza Zamawiającemu towar wolny od wad fizycznych i prawnych, wedle swej wiedzy, opartej na publicznych zapewnieniach producentów lub osób wprowadzających towar do obrotu. 
 2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, przedsiębiorca odpowiada względem konsumenta, z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sprzedawcę, albo produkt nie został wymieniony na produkt bez wad, lub wada nie została usunięta.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru.
 6. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi ujęte w Kodeksie Cywilnym.

 

Gwarancja

 1. Produkty są objęte gwarancją producenta lub dystrybutora, w zależności od rodzaju i marki towaru. Informacje dotyczące gwarancji są zawarte w opisie poszczególnych produktów oraz w spisie adresów serwisów gwarancyjnych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, w tym: kto udziela gwarancji, na jaki okres i jak można z niej korzystać określone są w warunkach gwarancji. 
 3. Gwarancja na sprzedany produkt nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.
 4. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu.
 5. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
 6. Dodatkowe informacje dotyczące gwarancji, rękojmi i reklamacji są zamieszczone w zakładce Gwarancja i reklamacje.

 

Alternatywne metody rozstrzygania sporów (ADR)

 1. W przypadku woli Konsumenta wdania się w spór z Administratorem w związku z obsługą reklamacji towaru, istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów konsumenckich. 
 2. Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dobrowolne i wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił Administrator.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania sporów umieszczone na stronie UOKiK.

 

Dane osobowe/Polityka prywatności

 1. Dane osobowe, wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w sklepie: imię i nazwisko, lub imię i nazwisko wraz z nazwą firmy i numerem NIP, adres, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe Zamawiających pobierane są w celu prowadzenia obsługi zamówień (obsługa procesu rejestracji i logowanie do konta, realizacja zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży oraz dostawy).
 3. Podanie powyższych danych wymaga zgody.
  * Zapoznałem się i akceptuję >Regulamin sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo, na podany adres email, informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o kolejnych etapach realizacji. Proszę pamiętać iż nabywając towar jako Konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.
  *

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tego zamówienia. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

  Informujemy również, że Pani/Pana adres mailowy i nr zamówienia może zostać przekazany do Ceneo.pl w celu wysłania ankiety badania satysfakcji z zakupu w sklepie internetowym sklep.telepol.pl. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, poprzez wybranie tej opcji w procesie składania zamówienia. W tym przypadku, w zakresie niezbędnym do przetworzenia danych (adres maiowy) podmiotem przechowującym dane jest Ceneo.pl Sp. z o. o. ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław Zespół Ceneo.pl

  Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w Polityce prywatności

    Zgadzam się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)
  * - Pole wymagane
 4. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1)
 5. Każdy użytkownik sklepu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także cofnięcia wyrażonych zgód.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności są opisane w Polityce prywatności, będącej integralną częścią Regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Zakładki, do których odsyła Regulamin są jego integralną częścią.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Przedsiębiorca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Przedsiębiorca uprawniony jest do zmiany Regulaminu, która wchodzi w życie z dniem jej publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zmiana Regulaminu nie zmienia treści Umów zawartych w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.
 5. Spory wynikłe z Umowy między Zamawiającym będącym Konsumentem, a Administratorem rozpatrywane będą zgodnie z § 8 pkt 2. lub przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 6. Spory wynikłe z Umowy między Zamawiającym, który nie jest Konsumentem, a Administratorem rozstrzygane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Administratora.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl