Skontaktuj się z nami już dziś!

Możesz również zadzwonić: +48 601945559 lub napisać: sklep@telepol.com.pl

Skontaktuj się!
Producenci
Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego 

Telepol Sklep Telekomunikacyjny

http://sklep.telepol.pl

 

Informacje ogólne

1. Administratorem Danych Osobowych jest Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, wspólnicy wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, z siedzibą w Katowicach, ul. Goździków 4, NIP spółki: 9542384148, Regon spółki: 277613860 (zwana dalej Administratorem). Dane wspólników zgodnie z CEIDG: Katarzyna Pawlak, adres: ul. Goździków 4, 40-748 Katowice, NIP 9541699973, Regon 2411901430; Józef Pawlak, adres: ul. Goździków 4, 40-748 Katowice, NIP 6462034611, Regon 273644421

2. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1)

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 

Zakres i cel i sposób zbierania danych osobowych

1. Administrator zbiera następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko lub imię i nazwisko wraz z nazwą firmy i numerem NIP,
 • adres, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego

 

2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest

 • realizacja zamówienia, w tym umożliwienie Klientowi składania zamówienia, zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, dostawa zamówionych towarów/usług do Klienta),
 • kontaktowanie się z Klientem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień, 
 • obsługa zapytań i zgłoszeń Klienta, 
 • składanie indywidualnych ofert na życzenie Klienta,
 • zapewnienie możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje, 
 • umożliwienie rejestracji i logowanie do konta w celu monitorowania zamówień i ich historii przez Klienta i wyrażenie przez niego zgody,
 • przeprowadzanie analiz statystycznych,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami,
 • wykonanie obowiązków prawnych przez Administratora , w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, obowiązków podatkowych,
 • marketing bezpośredni - tylko na podstawie zgody Klienta

 

Zebranie danych osobowych ogranicza się do minimum niezbędnego do realizacji danego celu. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

3. Źródła pozyskiwania danych przez Administratora :

 • strona internetowa Administratora poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • adres poczty elektronicznej poprzez dobrowolnie podane informacje, np. w związku ze złożonym zapytaniem ofertowym,
 • wizyta w siedzibie firmy poprzez podanie danych w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży,
 • wizytówki,
 • osoba trzecia - np. przy podaniu danych do wysyłki na inny adres

 

Odbiorcy danych osobowych

1. Administrator udostępnia dane osobowe Klienta podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawnych - np. Poczta Polska, PayPro, Urząd Skarbowy, bank, wymiar sprawiedliwości - w zakresie niezbędnym do wykonania celu, jakiemu służy dane udostępnienie.

2. Administrator powierza dana osobowe Klienta

 • podmiotowi odpowiedzialnemu za przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania celu w ramach funkcji operatora hostingowego, którym jest home.pl (operator hostingu prowadzący swoją stronę pod adresem www.home.pl Operatorem jest home.pl S.A., Plac Rodła 9, 70-419 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 0000431335,
 • podmiotom odpowiedzialnym za zrealizowanie dostawy do Klienta - w zakresie niezbędnym do wykonania celu - w tym:
  • Alsendo sp. z o. o. będącej właścicielem serwisu wysyłkowego Apaczka.pl z siedzibą przy ul. F.Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000678992, NIP 8971840043, REGON 36732893 oraz
  • Furgonetka Sp. z o.o. Sp.k. będącej właścicielem serwisu wysyłkowego Serwis Furgonetka.pl z siedzibą przy al. Ks.J.Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS 0000694708, NIP 1132567365, REGON 140220084
 • podmiotom uprawnionym do realizacji szybkich przelewów online (operatorom płatności) - w zakresie niezbędnym do wykonania celu - w tym:
  • PayPro S.A. będącej właścicielem serwisu Przelewy24 z siedzibą przy ul. Pastelowej 8, 60-166 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068 oraz
  • PayU S.A. będącej właścicielem serwisu PayU z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-198 Poznań, KRS 0000274399, NIP 7792308495, REGON 300523444
 • powierza adres mailowy i id zamówienia w ramach Usługi Program Zaufanych Opinii, Ceneo.pl Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław Zespół Ceneo.pl numer KRS: 0000634928, NIP 5252674781, REGON 365338986 nie dłużej niż jest to niezbędne dla wysłania ankiety badania satysfakcji z zakupu. Przekazanie tych danych następuje tylko na podstawie zgody Klienta, 
 • dane osobowe Klienta nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Podstawa przetwarzania danych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Towarów lub usług Administratora jest wyraźna zgoda Klienta.

 

Uprawnienia Klienta do kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Klient ma prawo kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza może:

 • żądać sprostowania danych jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych,
 • cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, jeśli nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której znalazł się Klient,
 • żądać usunięcia danych zgodnie z prawem do bycia zapomnianym,
 • wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@telepol.com.pl.pl albo pisemnie na adres Administratora.

 

Prawo do bycia zapomnianym

Klient ma możliwość żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych sytuacji:

 • dane osobowe nie są potrzebne podmiotowi do realizacji celów, do których zostały zebrane,
 • Klient cofnął zgodę na przetwarzanie danych i nie istnieje inna  podstawa prawna do ich przetwarzania,
 • Zamawiający wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane w niewłaściwy, niezgodny z prawem sposób,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu zbierania danych osobowych.

 • Dane osobowe, potrzebne do wykonania obowiązków podatkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • W stosunku do konsumentów odpowiedzialność przedsiębiorcy kończy się po upływie 10 lat.

 

2. Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Telepol s.c.

3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Administratora.

 

5. Administrator stosuje profilowanie, czyli decyzje podejmowane wobec danych osobowych Klienta są podejmowane w sposób automatyczny dla celów marketingu wewnętrznego (pokazanie innych podobnych towarów lub jakie inne towary mogą być zakupione z danym towarem) i remarketingu (podanie jakie towary zostały zakupione łącznie z danym towarem)

6. Administrator dysponuje możliwością szybkiego przywrócenia dostępności danych na wypadek np. awarii fizycznej komputerów lub błędów w oprogramowaniu

 

Informacja o cookies

1. Telepol S.C. J.K.Pawlak, A.Ogierma w swoich witrynach internetowych korzysta z plików cookies. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu, przyjmujemy, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat.

2. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia internauty i na nim zapisywane. Zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika.

3. Wyróżniamy dwa typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika.
   

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • konfiguracji serwisu,
 • identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Sklepie i pokazywania, że są zalogowani,
 • zapamiętywania Towarów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
 • zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia lub danych logowania do Sklepu,
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu, z wyłączeniem personalnej identyfikacji korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu
   

5. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

 

6. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

Polityka prywatności jest integralną częścią: Regulaminu Sklepu Internetowego Telepol Sklep Telekomunikacyjny.

 

 

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@telepol.com.pl bądź telefonicznie pod numerem326092040.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl