Skontaktuj się z nami już dziś!

Możesz również zadzwonić: +48 601945559 lub napisać: sklep@telepol.com.pl

Skontaktuj się!
Producenci
REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

- Telepol Sklep Telekomunikacyjny –

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy: Telepol Sklep Telekomunikacyjny, działający pod adresem: http://sklep.telepol.pl, prowadzony jest przez: spółkę cywilną Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, z siedzibą w Katowicach ul. Goździków 4, działający pod numerem NIP: 9542384148;
 1. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania zakupów na odległość w sklepie internetowym: Telepol Sklep Telekomunikacyjny, a w szczególności zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem http://sklep.telepol.pl, jak również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy przez Konsumenta;
 1. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu, którzy są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed dokonaniem zakupu;
 1. Każdy Klient zobowiązany jest przestrzegania postanowienia Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu, obowiązuje w momencie złożenia zamówienia;
 1. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie, klikając na stronie internetowej http://sklep.telepol.pl w zakładce „Regulamin Sklepu”. Regulamin można również w każdym czasie pobrać i wydrukować;
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku,
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,
 • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku,
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku,
 • oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez http://sklep.telepol.pl, zawierający zbiór regulacji organizujących zasady korzystania z usług sklepu przez Klientów;
 1. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 1. Przedsiębiorca-Konsument - Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta pod warunkiem, że umowa, którą zawiera ze Sprzedawcą jest bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej;
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 1. Sklep – serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną: http://sklep.telepol.pl, za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towar;
 1. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła, co najmniej 13 lat (pod warunkiem, że uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która rejestruje się w sklepie, loguje się w sklepie, dokonuje zamówienia w sklepie, w tym również bez rejestracji i bez zalogowania się
 1. Sprzedawca – Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, z siedzibą w Katowicach, ul. Godzików 4, 40-748 Katowice, NIP: 6462034611, który prowadząc działalność zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony internetowej;
 1. Towary – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia;
 1. Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów;
 1. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Towaru ze Sprzedawcą;
 1. Rejestracja – czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 1. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta;
 1. Formularz zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą, której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności;
 1. Umowa kupna-sprzedaży – umowa zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.

 

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową Towarów za pośrednictwem sieci Internet;
 1. Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, zgodne z umową, zostały legalnie wprowadzone na rynek polski; zdjęcia i opisy towarów zamieszczone w Sklepie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru;
 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie;
 1. Zamówienia można składać całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone;
 1. Zamówienia są realizowane w dni robocze;
 1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy;
 1. Cena Towaru uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmiany cen w Sklepie, które mogą się pojawiać w odniesieniu do poszczególnych Towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia;
 1. Sprzedawca w sposób jednoznaczny informuje Klientów o cenach jednostkowych oraz promocjach i obniżkach Cen Towarów. Obok informacji o obniżce Towaru, Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, a jeśli Towar jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – Sprzedawca uwidacznia najniższą Cenę Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki;
 1. Zamówienie można składać w następujący sposób:
 • - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 • - pocztą elektroniczną na adres sklep@telepol.com.pl;
 1. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie;
 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia;
 1. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
 1. W celu zakupu Towaru poprzez formularz należy wejść na stronę internetową http://sklep.telepol.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Zamawiającemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
 1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Zamawiający ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
 1. Po podaniu przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawiera informacje dotyczące: głównych cech przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny brutto zamawianych towarów, sposobu zapłaty, sposobu dostawy, kosztów dostawy oraz łącznej ceny za świadczenie;
 1. W celu złożenia Zamówienia należy nacisnąć przycisk „Zamawiam i płacę”;
 1. Dodatkowe, pomocne informacje na temat składania zamówienia poprzez formularz są zawarte w zakładce – ”Jak kupować?”;

 

4. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami zgodnie z § 3 pkt 9 oraz 11 Regulaminu;
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie;
 1. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia Klient otrzymuje dokument pro forma, określającym między innymi termin zapłaty oraz pakiet informacyjny zawierający dane identyfikacyjne i adres Sprzedawcy, koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, termin dostawy, procedurę rozpatrywania reklamacji, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy, koszty zwrotu rzeczy, obowiązek zapłaty przez Zamawiającego poniesionych przez Administratora uzasadnionych kosztów, okoliczności wyłączające prawo odstąpienia od umowy, obowiązek dostarczenia rzeczy wolnej od wad, gwarancję, kodeks dobrych praktyk, alternatywne metody rozstrzygania sporów;
 1. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu oraz kliknięcia w lik potwierdzający w mailu zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
 1. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu, który będzie dołączany do Towaru i/lub wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia;
 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na wystawienie dokumentu sprzedaży – faktury VAT oraz prawidłowego adresu dostarczenia przesyłki. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia pocztą elektroniczną (e-mailem).

 

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży;
 1. Umowa Sprzedaży jest zrealizowana z chwilą dostawy towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • - płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • - płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
 • - płatność PayU,
 • - płatność przy odbiorze u dostawcy tj. za tzw. pobraniem;
 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy w PKO BP S.A. o numerze 19 1020 2528 0000 0302 0609 5535;
 1. Formy płatności zostały szczegółowo opisane w zakładce Formy płatności;
 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych. Klient zobowiązany jest do zapłaty za Zamówienie i odebranie Towaru od dostawcy;
 1. W przypadku wyboru formy płatności dokonywanej na odległość Towar zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu;
 1. Koszty dostawy Towaru, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Towaru;
 1. Na termin dostawy Towaru składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika. Czas kompletowania Towarów wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy albo pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności albo przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę w przypadku wyboru zapłaty za pobraniem;
 • Dostawa Towarów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 2 do 10 dni roboczych od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt);
 1. Szczegóły dotyczące terminu dostawy są opisane w zakładce Terminy dostawy;

 

6. REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawą reklamacji mogą być regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodnego towaru z umową albo gwarancja, o ile została udzielona. Klient ma wybór podstawy składania reklamacji. Zasady reklamacji produktu zostały przedstawione w poniższych ustępach a dodatkowe kwestie opisane w zakładce Gwarancja i reklamacje.

Dla Towarów kupionych przez dniem 1 stycznia 2023 roku obowiązują zasady z tytułu rękojmi. Od 1 stycznia 2023 roku zmiany uległy prawa konsumentów i obowiązki przedsiębiorców w zakresie rękojmi i gwarancji z umowy sprzedaży. Dotychczasowe pojęcie rękojmi – uregulowane w Kodeksie cywilnym zastąpione zostało regulacją dotyczącą niezgodności towaru z umową (w ustawie o prawach konsumenta).

 

 1. REKLAMACJA TOWARÓW ZAKUPIONYCH PRZED 1 STYCZNIA 2023 ROKU
 1. W przypadku Towarów kupionych przez 1 stycznia 2023 roku obowiązują zasady z tytułu rękojmi;
 1. Zawiadomienia o wadach lub braku zgodności Towaru z umową  oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@telepol.com.pllub pisemnie na adres: Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, ul. Goździków 4, 40-748 Katowice;
 1. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
 1. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową, Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek udostępnić Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji;
 1. Klient składający reklamację po raz pierwszy może żądać naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny lub w razie istotnej wady Towaru odstąpienia od umowy;
 1. Sprzedawca odpowiada za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania;
 1. W przypadku, w którym Klient wybrał naprawę rzeczy lub jej wymianę, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez konsumenta byłaby niemożliwa do zrealizowania albo wymagałaby nadmiernych nakładów finansowych. Konsument w takiej sytuacji może zmienić swój wybór;
 1. Sprzedawca zobowiązany jest wymienić Towar w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;
 1. Wybór obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy nie jest wiążący dla Sprzedawcy, który może nie uznać tych żądań i w zamian zaproponować naprawę lub wymianę. Sprzedawca nie ma prawa odmówić konsumentowi obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli nie wywiązał się ze swoich obowiązków przy pierwszym żądaniu złożonym przez konsumenta w ramach pierwszej reklamacji, bądź, jeżeli jest to druga lub kolejna reklamacja danego Towaru.
 1. REKLAMACJA Z BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi towar wolny od wad fizycznych i prawnych, wedle swojej wiedzy, opartej na publicznych zapewnieniach producentów lub osób wprowadzających towar do obrotu;
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich Towarów;
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem z tytułu braku zgodności Towaru z umową są określone w ustawie o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 roku;
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność, przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi. Towar uznany za zgodny z umową powinien: nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub drobnych praktyk, występować w takiej ilości i mieć takie cechy, które z uwagi na swój typowy charakter mogą być oczekiwane przez Klienta, być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami;
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Towaru określony przez Sprzedawcę lub osoby działające w jego imieniu jest dłuższy;
 1. Zawiadomienia o wadach lub braku zgodności Towaru z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@telepol.com.pllub pisemnie na adres: Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, ul. Goździków 4, 40-748 Katowice;
 1. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę;
 1. Dla oceny nieprawidłowości i niezgodności Towaru z umową,  Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument mają obowiązek udostępnić Towar Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest do odebrania go na swój koszt,
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji;
 1. W razie wystąpienia braku zgodności towaru z umową Klient może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać naprawy towaru lub wymiany towaru;
 1. W przypadku, kiedy Sprzedawca odmówił naprawy lub wymiany Towaru, nie naprawił lub nie wymienił Towaru, próbował naprawić lub wymienić Towar, ale ten nadal jest niezgodny z umową, oświadczył, iż nie naprawi lub nie wymieni Towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta to Klient ma prawo do żądania obniżenia ceny lub w przypadku istotnej niezgodności z umową odstąpienia od umowy. Jeżeli brak zgodności z umową jest istotny, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany;
 1. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą Towaru należy do Klienta, jednakże żądnie niemożliwe do realizacji lub wymagające nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może być wykonane odmienienie – zamiast wymiany towaru naprawa i odwrotnie. Jeżeli zarówno naprawa jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, sprzedawca może odmówić doprowadzenie Towaru do zgodności z umową;
 1. W związku z uzasadnioną reklamacją Sprzedawca odpowiednio:
 1. dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową Sprzedaży;
 2. pokrywa koszty naprawy lub wymiany oraz ponownego dostarczenia Towaru do Klienta;
 3. obniża cenę Towaru (obniżona cena musi pozostawać w proporcji ceny towaru zgodnego z umową do towaru niezgodnego z umową) i zwraca Klientowi wartość obniżonej ceny najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny;
 4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta Sprzedawca zwraca mu cenę Towaru najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru lub dowodu jego odesłania. W razie odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Towar do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy;
 5. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku. Sprzedawca powinien odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli tego nie zrobi, uważa się, że ją uznał.
 1. Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją Towaru niezgodnego z umową;
 1. W przypadku braku zgodności z Umową Sprzedaży jedynie niektórych towarów dostarczonych w ramach tej samej Umowy to Klient może odstąpić od umowy w odniesieniu do jedynie Towarów niezgodnych z umową, zarówno towarów niezgodnych, jak i zgodnych z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 1. REKLAMACJA Z TYTUŁU GWARANCJI
 1. Niektóre Towary oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora. Informacje dotyczące gwarancji są zawarte w opisie poszczególnych produktów oraz w spisie adresów serwisów gwarancyjnych;
 1. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, w tym:, kto udziela gwarancji, na jaki okres i jak można z niej skorzystać określone są w warunkach gwarancji;
 1. Gwarancja na sprzedany produkt nie ogranicza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu;
 1. Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji 2 lata – licząc od dnia, w którym wydano towar konsumentowi;
 1. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego;
 1. Gwarant wykonuje swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.

 

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 1. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone za pomocą dołączonego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe;
 1. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Klienci mają obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: Telepol s.c. Katarzyna i Józef Pawlak, ul. Goździkowa 4, 40-748 Katowice;
 1. Klienci, ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru,  chyba, że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz nie udostępnił mu wzoru formularza odstąpienia od umowy. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów Klient, powinni obchodzić się z Towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mogliby to zrobić w sklepie stacjonarnym;
 1. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Towarów wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, wyraźnie zgodzili się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami. Zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 1. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument wybrali sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu im, poniesionych dodatkowych kosztów;
 2. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, odstępując od Umowy Sprzedaży ponoszą jedynie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy;
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument mogą odstąpić od umowy liczy się:
 • dla umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części;
 • dla umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar będący zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument (lub wskazana przez nich osoba trzecia inna niż przewoźnik) objął Towar w posiadanie;
 • dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – do objęcia w posiadanie pierwszego Towaru;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy;

    10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorca-Konsument, w wypadku między innymi Umowy Sprzedaży (pełen katalog zawiera art. 38 ustawy o prawach konsumenta):

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Zamawiającego, który przed rozpoczęciem świadczenia został poinformowany o tym, że po jego spełnieniu utraci prawi do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 • w których cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy i mogących wystąpić przed upływem terminu na odstąpienie od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. W przypadku wszystkich pozostałych napraw innych niż „pilne” konsumentom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli zostało ono otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,  jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi dokument potwierdzający zawarcie umowy;
 • o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku, których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta;

    11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym;

   12. Towary nabyte przez osobę fizyczną w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie są objęte prawem odstąpienia od umowy, gdy przedmiot umowy posiada dla tej osoby charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

    13. Szczegóły dotyczące sposobu i skutków odstąpienia od umowy oraz sytuacji, gdy nie można odstąpić od umowy zostały opisane w zakładce              Odstąpienie od umowy.

 

9. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO 

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla Klientów z użyciem wszelkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz połączeń internetowych;
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów, zdjęć (z wyjątkiem tych użytych w celu prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy;
 1. Korzystanie ze Sklepu jest dla użytkowników bezpłatne i dobrowolne;
 1. Zakazane jest wykorzystywanie funkcji i zasobów Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy a klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy;
 1. Nieodpłatna Rejestracja umożliwia Klientowi utworzenie Konta Klienta. W celu rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę. Klient ma możliwość dokonania Rejestracji również za pośrednictwem swojego konta w serwisach zewnętrznych;
 1. Klient podczas Rejestracji ustala indywidualne hasło składające się, z co najmniej 6 znaków;
 1. Wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta skutkuje przesłaniem przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenia Rejestracji przez Sprzedawcę. W tej chwili zostaje zawarta umowa o dostarczanie usługi Konto Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

10. DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jest administratorem danych Klientów. Dane Klientów przetwarzane są w celu prowadzenia Sklepu w tym prowadzenia Konta Klienta i realizacji zamówień;
 1. Sprzedawca dochowuje szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych osobowych i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzykom naruszenia praw i wolności;
 1. Dane osobowe wymagane w przypadku dokonywania zakupów i Rejestracji w sklepie: imię i nazwisko, lub imię i nazwisko wraz z nazwą firmy i numerem NIP, adres, adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu;
 1. Podanie powyższych danych wymaga zgody:

*

Zapoznałem się i akceptuję >Regulamin sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu. Po złożeniu zamówienia otrzymają Państwo, na podany adres email, informacje o przyjęciu zamówienia do realizacji oraz o kolejnych etapach realizacji. Proszę pamiętać iż nabywając towar jako Konsument w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny.

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji tego zamówienia. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Informujemy również, że Pani/Pana adres mailowy i nr zamówienia może zostać przekazany do Ceneo.pl w celu wysłania ankiety badania satysfakcji z zakupu w sklepie internetowym sklep.telepol.pl. na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, poprzez wybranie tej opcji w procesie składania zamówienia. W tym przypadku, w zakresie niezbędnym do przetworzenia danych (adres maiowy) podmiotem przechowującym dane jest Ceneo.pl Sp. z o. o. ul. Legnicka 48A 54-202 Wrocław Zespół Ceneo.pl

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę określone są w Polityce prywatności

 

Zgadzam się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.)

* - Pole wymagane

 1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych;
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony prywatności są opisane w Polityce prywatności.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim;
 1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego;
 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich;
 1. O ile przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego nie stanowią inaczej, wszelkie spory dotyczące Umów zawartych na podstawie Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygają sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedawcy;
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Sklepie Internetowym. 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl